Als helpen je vak is wil je meer dan alleen maar pleisters plakken. Je wilt écht kunnen helpen, het verschil maken.

Systemisch werkers die de basistraining Systemisch Werken hebben gevolgd weten intussen wat het verschil maakt: door met andere ogen te kijken, anders waar te nemen, het “niet weten” omhelzen en intuïtie naast de lichamelijke ervaring als kennisbronnen te integreren. Het sensibel worden voor het eigen trauma en daardoor meer in contact met zichzelf en vanuit de menselijke maat kunnen werken. Begrippen als uitzoomen, vertragen, zonder oordeel  en uithouden zijn bekend en ervaarbaar gemaakt.

Voor wie

Voor jeugdzorgwerkers die de basistraining bij het Centrum voor Systemisch Werk of elders hebben gevolgd  bieden we nu een verdiepingstraining systemisch werk aan. Professionals die bijvoorbeeld werken als gezinsvoogden, gedragswetenschappers, pleegzorgwerkers, pedagogisch medewerkers, gezinshuisouders, medewerkers uit de naschoolse en- kinderopvang, wijkteammedewerkers en andere professionals die betrokken zijn bij complexe jeugdzorgvragen.

Verdiepen

Vanuit de basisprincipes van het systemisch werken met gezinnen gaan we nu enerzijds de tools en anderzijds de toepassing in het werk uitbreiden. De verdiepingsopleiding telt 8 lesdagen in blokken van 2 aaneengesloten dagen en 4 begeleide intervisiebijeenkomsten ( dagdeel).

Helpersysteem

Een centraal thema in deze opleiding voor jeugdzorgprofessionals is het werken met het helpersysteem. Het helpersysteem bestaat in principe uit alle professionals die betrokken zijn bij een oorspronkelijk gezinssysteem. Naarmate de problematiek in een oorspronkelijk gezinssysteem als meer complex wordt gezien, worden er vaak steeds meer ondersteuners of specialisten bij betrokken. Niet zelden overstijgt het aantal hulpverleners het aantal gezinsleden, zeker als er ook  sprake is van uithuisplaatsing(en). De ervaring laat zien dat de blik van de hulpverleners vaak gericht is op het kind en het gezinssysteem van het kind maar niet op elkaar. Het helpersysteem blijkt dan blind voor haar eigen systeemdynamiek waardoor samenwerking en besluitvorming in het gedrang kunnen komen. Wanneer het helpersysteem zich ervan bewust wordt dat zij samen, hoewel vaak afkomstig uit verschillende organisaties, ook een team en systeem vormen, leidt dit in de regel tot meer verbinding en bewust bekwaam handelen. Dit komt rechtstreeks ten goede aan de samenwerking met het oorspronkelijk en eventueel vervangend gezinssysteem, zoals bijvoorbeeld pleegouders.

Inhoud

Blok 1

Structuuropstellingen
Werken met systemische structuuropstellingen. Deze opstellingen horen thuis in iedere toolbox van systemisch werkers en openen een nieuw veld aan zichtwijzen en toepassingen. Voorbeelden hiervan zijn de probleem-doelopstelling, de lichaamsopstelling of de polariteitenopstelling. Naast het feit dat dit op zichzelf staande opstellingsformats zijn, bieden zij ook de mogelijkheid deze  te combineren met familieopstellingen. Hierdoor worden nieuwe perspectieven voor het werken met hulpvragers en collega’s geopend wat direct bijdraagt aan het vergroten van inzicht en competenties.

Doel:
Het uitbreiden van de opstellingen-tools en formats waardoor er voor professionals meer  handelingsalternatieven beschikbaar zijn die direct ten goede komen aan het werken in de praktijk.

 Blok 2
Het Helpersysteem
Jeugdzorgprofessionals zijn vaak betrokken bij diverse kinderen en gezinnen en niet zelden werken zij daarbij samen met andere professionals. In het systeempedagogisch denken en werken vormt het helpersysteem het 3e systeem, naast het biologische en bij uithuisplaatsingen ook het vervangende systeem. In dit blok gaan we ons richten op de ordeningsprincipes binnen een helpersysteem: wie horen erbij, wie heeft welke plek en hoe staat het met de balans van geven en nemen. We onderzoeken de overdrachts-fenomenen en parallelle processen tussen de verschillende systemen. Dat maakt het ook mogelijk om inzicht te krijgen in de vraag welk systeem op een bepaald moment meer lasten draagt. waardoor de interventie zich op dat systeem zou moeten richten in plaats van uitsluitend op ouders en kinderen. Dan kan het zogenaamde “blinde helpen” vervangen worden door een professioneel bewustzijn wat geen pleisters plakt maar in de diepte toevoegt aan kracht en verbinding. Dit vraagt om  een heroriëntatie van niet alleen professionals maar ook hun organisaties.

Doel:
Professionals zich bewust laten worden van hun toebehoren aan diverse helpersystemen naast het feit dat zij tevens deel uitmaken van teams binnen hun eigen organisaties. Vanuit dit bewustzijn de systemische basisprincipes toepassen op helpersysteem om zo samenwerking en bewust bekwaam handelen te bevorderen.

 Blok 3
De onderstroom
In dit blok staan we stil bij de verschillende dynamieken, patronen en symptomen die door de opstellingen zichtbaar worden. Waardoor zijn zij ontstaan? Wat wordt hierdoor in stand gehouden? Wat moet gezien en erkent worden? Welke systemische zinnen zijn nodig om gezegd te worden? Welke werkhypotheses kunnen aan de hand van de verschillende patronen of symptomen worden opgesteld? Hoe kunnen deze hypotheses in de praktijk getoetst worden? Welke interventies zijn nodig en op welk moment? Wat voor interventies kunnen worden uitgevoerd en met welk doel?

In dit blok integreren we de twee eerste blokken door aan de hand van praktijkvoorbeelden van jeugdzorgprofessionals de blik te richten op dat wat in de onderstroom werkt en wat nodig is om dit zichtbaar te maken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan complexe echtscheidingsproblematiek, samenwerkingsvraagstukken van jeugdzorgprofessionals onderling maar ook met het oorspronkelijke of vervangende gezinssysteem.

Doel:
Het verbinden van theorie en praktijk van het systemisch werken in complexe situaties in de jeugdzorgpraktijk.
Het verdiepen van de reeds bestaande kennis op dit gebeid en het toepassen in het dagelijkse werk

 Blok 4
Systeempedagogisch werken
In de jeugdzorg staan vaak vragen rondom opvoeding van kinderen centraal. Dan gaat het bijvoorbeeld over opvoedingsvaardigheden zoals het bieden van grenzen of structuur, het bieden van veiligheid en voorspelbaarheid, inlevings- of conflictoplossend vermogen. 
In ons systeempedagogisch denken gaan we ervan uit dat kinderen niet de oorzaak zijn van hun problemen maar de symptoom- dragers van problemen die binnen hun gezin bestaan. Deze belasting laat zich bij de kinderen zien in tal van gedragsproblemen. De betekenis van de gedragspatronen van kinderen kunnen vooral worden begrepen vanuit de context van hun gezin. Dan kan ook zichtbaar worden welke taak zij ten behoeve van hun families proberen te volbrengen en welke prijs zij daarvoor betalen. Methodieken en behandelingen die alleen het corrigeren van gedrag bij kinderen tot doel hebben, zullen daarom alleen symptomen bestrijden maar niet de oorzaken ervan.

Systeempedagogisch werken met ouders ( en kinderen)

Naast het werken met familieopstellingen biedt het werken met de drie ego-toestanden zoals die gebruikt worden in de Transactionele analyse veel mogelijkheden in het werken met ouders. De drie ego-toestanden zijn het kind-ik, het volwassen-ik en het ouder-ik. Door deze “ikken” in een opstellingsbeeld te plaatsen in relatie tot kun kinderen kunnen ouders inzichten krijgen in hun eigen (handelings- en communicatie) patronen en opvoeding. De opstellingen bieden immers de kans om met deze innerlijke of verinnerlijkte stemmen in gesprek te gaan. Voor de professional stelt zich hier steeds de vraag wat nodig is om het volwassen-ik van de ouder te versterken. Ook kunnen hierdoor patronen zichtbaar worden tussen ouders en hulpverleners die de versterking van het volwassen-ik van de ouder in de weg staan.

Systeempedagogische diagnostiek en verslaglegging

Door op een professionele wijze de tools en theorie van het systemisch werken toe te passen in de jeugdzorgpraktijk  worden de verborgen dynamieken zichtbaar. Dynamieken die zowel tussen hulpverleners als ook in relatie tot de cliëntsystemen een belangrijke rol spelen. Hierdoor ontstaan inzichten die het mogelijk maken om in de diepte hulp te verlenen die verbindend en helend is. Dit noemen we Systeempedagogische diagnostiek.

Voor de professionele praktijk is het belangrijk om deze inzichten in een systemische verslaglegging te plaatsten. Hierdoor worden de verschillende stappen in het systemisch proces inzichtelijk en toetsbaar gemaakt. De systeempedagogische diagnostiek kan naast bestaande orthopedagogische diagnostiek en gedragsobservaties een belangrijke bijdrage leveren aan een dieper inzicht in de onderlinge samenhang en samenspel van systemen. Daaruit laten zich vaak andere interventies afleiden die rechtstreeks aan ouders en kinderen te goede komen. Hier geldt dat het geheel meer is dan de som der delen.
In dit blok besteden we aandacht aan hoe een dergelijk systemisch verslag gemaakt kan worden. 

Doel:
Met behulp van de systeempedagogische opstellingen bij ouders/opvoeders meer inzicht te creëren in hun eigen patronen in relatie tot de opvoeding van hun kinderen/pleegkinderen. Daaruit kunnen nieuwe handelingsalternatieven worden ontwikkeld.
Met behulp van systeempedagogische diagnostiek, c.q. de verslaglegging daarvan het proces van de opstellingen en de inzichten die daaruit voortkomen te delen met collega’s en cliënten. De inzichten die daarin zijn verkregen kunnen zo worden getoetst en in de praktijk verder worden ontwikkeld.

Algemeen

Alle lesdagen kenmerken zich door een theoretisch deel en een inhoudelijk deel waarbij de inbreng uit de dagelijkse praktijk van de jeugdzorgwerker centraal staat. Daarnaast zijn de innerlijke houding, de lichaamswaarneming, het “lezen” van het opstellingsbeeld en het maken van werkhypotheses vaste onderdelen van iedere lesdag.

De onderliggende achtergrondinformatie, theorie en ander verdiepend materiaal, zoals o.a. youtube filmpjes wordt gedeeld via classroom.

Begeleide intervisie
Naast de lesdagen zijn er 4 dagdelen waarin deelnemers onder begeleiding zelf opstellingen begeleiden en de theoretische onderdelen van de lesdagen verder worden verdiept.

Bewijs van bekwaamheid
De opleiding wordt afgesloten met een systemische verslag van door opstellingen verkregen inzichten in de hulpverlening, de werkhypotheses die opgesteld werden en de toetsing daarvan in de praktijk.

Certificaat 
Na afronding van de opleiding ontvangen deelnemers het certificaat van Systeemcoach Jeugdzorg

Data :
Lesdagen: 2023:
 28 en 29 september; 16 en 17 november; 2024: 11 en 12 januari; 8 en 9 februari
Begeleide intervisie: 2023: 3 november; 8 december; 2024: 2 februari; 1 maart 

Locatie:
De Duiker 
Hoenderloseweg 10
Ugchelen 

Tijden:
9.30 uur tot 17 uur

Studietijdsinvestering: 
ca. 20 uur per maand

Opleidingsniveau:
HBO (+)

Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12
Trainers: Iris Pinkepank & Marrieloe Ars 
Kosten: Opleiding: 8 lesdagen plus 4 x begeleide intervisie: € 2.250,00 
SKJ accreditatie: (nog) niet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar het aanbod