Toekomst- en systeemgericht leiderschap vanuit een systemisch-fenomenologisch perspectief. 


 Tool van de nieuwe tijd!

 

"We leven niet in tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk!"
Jan Rotmans

Hoe leidt jij je organisatie naar een verandering die past bij een nieuw tijdperk waarvan we nog niet weten hoe dat eruit ziet?
Volgens Jan Rotmans vraagt elke systeemtransitie om een organisatorische transitie en elke organisatorische transitie vraagt om een persoonlijke transitie.  Dergelijke transities vergen moed en het overwinnen van angst. Want als je stopt met doen wat je altijd hebt gedaan, als je uit je uit je comfortzone gaat, ontstaat angst. Angst om te verliezen wat je hebt, zonder te weten wat je krijgt.
De huidige managementmodellen zijn "op".  Gangbare managementtools zijn niet meer toereikend om vorm te geven aan de eisen die gesteld worden aan de organisaties van de toekomst. Iedereen zal binnen zijn of haar omgeving op zoek moeten gaan naar waardevolle alternatieven.
Het systemisch-fenomenologisch werken is zo'n waardevol alternatief, en een tool van de nieuwe tijd!
In tijden van grote maatschappelijke veranderingen hebben organisaties leiders nodig die kunnen omgaan met instabiliteit, weerstand, onzekerheid en niet weten hoe de toekomst er precies gaat uitzien.

Innerlijk Kompas

In de 10-daagse leergang Systeem en Organisatie leer en ervaar je hoe je jouw kwaliteiten, jouw kennis en kunde kunt transformeren zodat een innerlijk kompas ontstaat waarop je kunt vertrouwen. Daarnaast leer je te werken met tafelopstellingen die vaak direct leiden tot systemische inzichten in de meest uiteenlopende vraagstukken. Tegelijkertijd is het een onontbeerlijk instrument om te vertragen, verdiepen en systeem-diagnostisch waar te nemen. Met je innerlijk kompas en tool van deze tijd  leid je jouw organisatie door woelige tijden, zonder schijnzekerheden , naar een toekomst die gekenmerkt wordt door de menselijke maat, co-creëren en ruimte voor het niet weten.

We leggen de nadruk op het ervarend leren. Jouw kennis van zaken, jouw ervaringen en waarnemingen vormen hiervoor de basis. Dat maakt integratie van zowel het persoonlijke als ook het organisatorische mogelijk. Het geheel én de delen waarnemen en daarmee diepe inzichten en kennis verwerven. Een kennis die niet aangeleerd wordt maar die ontstaat wanneer onbewuste kennis bewust en de eigen Wijsheid een innerlijk kompas wordt. 
Complexe situaties worden niet opgesplitst maar begrepen vanuit het geheel van dingen die met elkaar samenhangen. De onderstroom van een probleem of vraagstuk wordt voelbaar en ervaarbaar en geeft daarmee richting aan de eerste en vaak ook kleinste stap in de goede richting. 


SYSTEMISCH WERKEN IN ORGANISATIES


In het systemisch werk gaan we ervan uit dat binnen een organisatie alles met alles samenhangt. Daarin kijken we zowel naar het persoonlijke deel van jou als leider en jouw plek als leidinggevende in de organisatie als ook naar het grotere geheel en de samenhang met de verschillende ( sub)systemen die op jouw organisatie van invloed zijn. Het enkelvoudig kijken naar een probleem leidt in de regel niet tot oplossingen, hooguit tot symptoombestrijding.
Je zou een organisatie kunnen vergelijken met het lichaam van een mens. Mensen staan niet op zichzelf maar altijd in relatie tot anderen. Een lichaam vraagt om verzorging, zoals voeding, rustperiodes en aandacht als zich ziektesymptomen melden. In relatie tot anderen kunnen zich overtuigingen en patronen hebben ontwikkeld. Die worden vaak niet meer bewust waargenomen maar kunnen wel een belemmerende werking hebben.
Ook organisaties staan niet op zichzelf. In en buiten organisaties zijn altijd meerdere systemen tegelijk werkzaam. Ze zijn met elkaar verbonden. Veranderingen in het ene systeem brengt ook beweging in de andere systemen. Organisaties hebben, net als mensen, een geschiedenis, worden gedragen door overtuigingen en patronen die vaak voortkomen uit het doel waarvoor zij zijn opgericht. 


Toekomst- en systeemgericht LEIDERSCHAP


Het gaat erom dat je gesensibiliseerd wordt voor de systemische dynamieken die in organisaties werkzaam zijn. Als manager sta jij er niet los van, je maakt er deel van uit. En dan kijk je verder, in plaats van op een probleem in te zoomen, zoom je uit. Wat maakt dat dit probleem zich juist nu voordoet? Wat heeft er naast jou nog alles mee te maken? Klanten, financier, medewerkers, afdelingen, doelstellingen, patronen in de organisatie? Wanneer dit bepaalde patroon in je organisatie niet meer aanwezig zou zijn, voor wie of wat zou dat een probleem kunnen zijn? Wat is de prijs om te veranderen en wie betaalt de prijs? Als er ergens te veel aandacht aan wordt geschonken, wat krijgt dan minder aandacht? Wat zou er gebeuren als dat wat minder aandacht krijgt meer ruimte krijgt om te groeien? Wat is daarvoor nodig? Voor wie of wat is het huidige probleem een oplossing? Zou het kunnen zijn dat dit een symptoom is van een oplossing van een probleem in een andere systeemlaag? Afhankelijk van jouw diagnose zullen je interventies heel verschillend uitvallen. Systemische sensitiviteit houdt in dat je je onderbuikgevoel, je intuïtie serieus neemt als het om organisatievraagstukken gaat en deze verbindt met de kennis die je hebt. Je systemische leiderschapskwaliteiten ontwikkel je door hoofd en hart, denken én voelen met elkaar te verbinden. Je toekomstgerichte leiderschapskwaliteiten ontwikkel je door je te verbinden met het "niet weten". Hierdoor kom je in contact met datgene wat zich organisch zou willen ontwikkelen als het de ruimte krijgt, de emerging future. 


"A comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there."


INTENSIEF EN INTERACTIEF


Hoewel er maar één lesdag per maand is, is het een intensieve training. De nadruk ligt op het ervarend leren en het doen van oefeningen zodat het geleerde meteen in het dagelijkse leven en werken kan worden toegepast. Om dit te waarborgen werken we bewust met kleine groepen van maximaal 12 deelnemers. Van deelnemers wordt verwacht dat zij naast de in de leergang aangeboden theorie zich in zelfstudie verder verdiepen in de theoretische achtergrond van het systemisch werk en systemisch werk in organisaties. Tussen de lesdagen in zijn er intervisiebijeenkomsten waar je het geleerde met elkaar verder verdiept. Daarnaast maken opdrachten en een reflectieverslag deel uit van deze leergang. Het is een interactieve opleiding waarin veel ruimte en aandacht is voor de inbreng van deelnemers.


Opbrengst

Aan het eind van deze leergang:

Heb je kennis en inzicht verworven in de verschillende systemen die op jou en je organisatie van invloed zijn.
Weet je in welke systeemlaag een interventie moet plaatsvinden om een beweging in de goede richting te kunnen maken.
Heb je geleerd om vanuit inzicht in dieperliggende (organisatie)patronen bewust interventies toe te passen die bijdragen aan kracht en duurzaamheid voor de organisatie.
Heb je je persoonlijke en professionele effectiviteit vergroot door complexe vraagstukken in een systemische context te plaatsen en maak je onderscheid tussen en problemen en symptomen. 
Weet je hoe je het werken met tafelopstellingen kunt gebruiken als systeem-diagnostisch instrument voor de organisatie of onderdelen daarvan.
Heb je geleerd om bewust gebruik te maken van je cognitieve, emotionele en intuïtieve kennisbronnen 


VOOR WIE?


Leiders, managers, adviseurs en coaches die betrokken zijn bij de ontwikkeling van en mede vorm geven aan maatschappelijke organisaties van de toekomst.


Voor deze leergang is geen systemische voorkennis vereist.


Data 2021:  13 & 14 -9; 11 & 12 -10; 15-11;  en 2022: 10-1; 14 & 15-2; 14-3; 11-4
Frequentie:  ca 1x per maand
Tijden: 9.30 uur tot 17 uur
Locatie: Leusden
Deelnemers: minimaal 8 maximaal 12
Tijdsinvestering: Totale tijdsinvestering ca 15 -20 uur per maand.
Kosten: € 3250 incl. koffie, thee, lunch
Het Centrum voor Systemisch Werk is een CRKBO geregistreerde organisatie. Onze trainingen en opleidingen zijn vrij van BTW.


Trainers:
Iris Pinkepank

Centrum voor Systemisch Werk
Henry Koopman
www.krachtvanverschil.nl

 

Terug naar het aanbod