Algemene voorwaarden

Het Centrum voor Systemisch Werk verricht diensten in opdracht van particulieren en organisaties of bedrijven. We richten ons daarbij op kwaliteit, integriteit en duurzaamheid.

 

Coaching, consultatie en supervisie

Afspraken hiervoor kunnen telefonisch, per mail of per WhatsApp worden gemaakt. Bij een telefonische afspraak zal het Centrum voor Systemisch Werk de afspraak schriftelijk bevestigen. Ook zal de tijdsinvestering bij benadering worden afgesproken. Annulering van de afspraak is tot 24 uur voor begin van de afspraak mogelijk zonder kosten. Daarna is het gehele bedrag voor de afgesproken tijdsduur verschuldigd.  

 

Workshops, trainingen en opleidingen

Voor workshops, trainingen en opleidingen geldt na aanmelding een bedenktijd van 14 dagen, daarna zijn de algemene voorwaarden van kracht. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na workshops en opleidingen informatie inwinnen of overleggen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en doen mee op eigen risico.

Workshops: 1 dag

 • Bij annulering tot 14 dagen van tevoren zijn er geen kosten verschuldigd. Bij annulering  tot 7 dagen voor de workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 2 dagen voor de workshop of terugtrekken tijdens de workshop is geen restitutie mogelijk.
 • In overleg is het wel mogelijk zich door een andere persoon te laten vervangen.

 

Trainingen en Opleidingen 

 • Een (meerdaagse) training of opleiding kan alleen als geheel gevolgd worden.
 • Gespreide betaling is in overleg mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige trainings- of opleidingskosten te voldoen Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden.
 • Wanneer een deelnemer een opleiding wil onderbreken en bijvoorbeeld in een volgende groep de opleiding wil voltooien, betaalt de deelnemer eerst de volledige opleidingskosten. Een opleiding onderbreken en vervolgen in een volgende groep is alleen in overleg mogelijk. Een gemist blok kan in overleg in een volgende opleiding worden ingehaald. Het missen van trainings- of opleidingsdagen kan eventueel consequenties hebben voor de accreditatie.

ANNULERing van de deelname aan een training of opleiding met open inschrijving 

 • Bij annulering tot 30 kalenderdagen voor het begin van de training/opleiding worden geen kosten in rekening gebracht en zal het voor de training/opleiding betaalde bedrag worden teruggestort.
 • Bij annulering tot 20 kalenderdagen voor begin van de training/opleiding betaalt de deelnemer 50% van de opleidingskosten, exclusief de arrangementskosten
 • Bij annulering tot 14 kalenderdagen betaalt de deelnemer de volledige kosten voor de training/opleiding plus de arrangementskosten.
 • Bij betaling door een bedrijf, blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.
 • Mocht de training of opleiding om de één of andere reden niet doorgaan, dan wordt binnen 7 dagen na de geplande aanvangsdatum van de opleiding het gehele bedrag teruggestort.

 

INCOMPANY

Annulering van een incompany of maatwerkopdracht

 • Bij annulering tot 40 dagen voor aanvang van de opdracht is de annulering kosteloos
 • Bij aanulering 40-20 dagen voor aanvang van de opdracht is 50% van het gehele voor de opdracht overeengekomen tarief verschuldigd
 • Bij annulering minder dan 20 dagen voor aanvang van de opdracht is het volledige bedrag verschuldigd

 

Cursusmateriaal 

Het cursusmateriaal wordt door het Centrum voor Systemisch Werk met grote zorgvuldigheid samengesteld. We putten daarbij uit zowel onze eigen inzichten en ervaringen als ook uit de kennisbronnen van anderen. Dat laatste doen we onder vermelding van de bron. Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij het Centrum voor Systemisch Werk. Ons cursusmateriaal mag voor eigen doeleinden gebruikt worden. We stellen een bronvermelding dan wel op prijs. 

PRIVACY

Het Centrum voor Systemisch Werk respecteert de privacy van alle mensen die van onze diensten gebruik maken. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet doorgegeven aan derden. Persoonlijke informatie die verkregen wordt uit welke dienstverlening dan ook wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Bij publicatie van casuïstiek zullen gegevens dusdanig geanonimiseerd worden dat deze niet meer te herleiden zijn naar bestaande personen. 

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van het Centrum voor Systemisch Werk persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor nadere informatie hierover verwijzen we naar onze Privacyverklaring. 

In aanvulling op het voorgaande wijst het Centrum voor Systemisch Werk erop op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.