Klachtenreglement

Begripsbepaling

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. klacht:

een uiting van onvrede over de organisatie van het opleidingsinstituut, over de opleidingen, bijscholingen en trainingen die door het Centrum voor Systemisch Werk worden gegeven of georganiseerd, over de bejegening of behandeling door het instituut, door docenten, gastdocenten of medewerkers.

b. klager:

ieder die gebruik wil maken, gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van het Centrum voor Systemisch Werk

c. aangeklaagde:

Het Centrum voor Systemisch Werk zelf dan wel diens stafdocenten of medewerkers, voor zover zij een directe werkrelatie met het opleidingsinstituut hebben dan wel freelance voor werkzaamheden voor het instituut worden ingehuurd.

d. klachtopvang:

het geven van informatie en advies naar aanleiding van vragen en klachten alsmede het bieden van ondersteuning (eventueel via bemiddeling).

e. klachtbehandeling:

het onderzoek naar de oorzaak van een klacht,  zo nodig resulterend in een niet-juridisch afdwingbare uitspraak over de klacht en een advies aan de aangeklaagde over door deze te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht.

f. klachtafhandeling:

de directie van het Centrum voor Systemisch Werk is verantwoordelijk voor het afhandelen van de klacht. 

 

Doelstelling van de klachtregeling

Artikel 2

De klachtregeling kent de volgende doelstellingen:

a. het recht doen aan de individuele klager;

b. het bevorderen van de kwaliteit van het opleidingsinstituut en van de docenten en medewerkers

c. het signaleren van structurele tekortkomingen bij het functioneren van het instituut en diens medewerkers

 

Uitgangspunten bij de klachtregeling

Artikel 3

De klachtregeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

a. de klacht wordt bij voorkeur eerst besproken tussen klager en aangeklaagde;

b. Het Centrum voor Systemisch Werk biedt de mogelijkheid van klachtopvang, die zoveel mogelijk gericht is op herstel van het vertrouwen in de relatie tussen klager en aangeklaagde;

c.  de directie biedt de mogelijkheid tot een onpartijdige behandeling van de klacht, waarbij zij de bevoegdheid heeft een onderzoek te doen naar de oorzaak van de klacht;

Alle klachten dienen schriftelijk te worden opgestuurd aan de directie van het Centrum voor Systemisch Werk. De directie is bevoegd voor het afhandelen van de klacht. Zodra de klacht ontvangen is zal de directie dit melden aan de klager en een uitspraak doen over de klacht. Binnen een termijn van 14 dagen zal de directie klager antwoord geven over de afhandeling van de klacht. Indien af te zien is dat dit termijn zal worden overschreden zal de directie dit zo spoedig mogelijk aan de klager melden. 

Indien de klager het antwoord op de klacht onvoldoende vindt is er de mogelijkheid tot beroep bij de klachtencommissie. Namens de klachtencommissie zal Suzan Weegenaar zich in verbinding stellen met beide partijen. De uitspraak van de klachtencommissie is voor beide partijen bindend. De klacht wordt geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard. 
Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden. 

d.  de klachtregeling is voor de klager kosteloos;

e.  beide partijen hebben recht op bijstand en het recht om zich voor eigen rekening te laten vertegenwoordigen tijdens de procedure;

f.  de klacht moet vlot afgehandeld worden volgens vaste, overzichtelijke procedures;

g.  beide partijen kunnen gehoord worden volgens het beginsel van hoor en wederhoor;

h.  beide partijen hebben recht op inzage van alle bij de behandeling van de klacht ingebrachte stukken;

i.  persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd.