Privacyverklaring

Deze verklaring is van toepassing op alle door het Centrum voor Systemisch Werk  geleverde producten en diensten. 

Centrum voor Systemisch Werk, gevestigd te Rudolphlaan 18-2, 3794 MZ De Glind, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Het Centrum voor Systemisch Werk verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die het Centrum voor Systemisch Werk van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door het Centrum voor Systemisch Werk in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen: Voorletters en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Bedrijfsnaam, Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode), Telefoonnummer (mobiel of vast), E-mailadres, Bankgegevens. 

Verwerkt het Centrum voor Systemisch Werk ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Het Centrum voor Systemisch Werk verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens . 

Waarom wij gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met het Centrum voor Systemisch Werk, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:   

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze ondersteuning uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om diensten bij u af te leveren.
  • Voor het maken van deelnemerslijsten van meerdaagse trainingen en opleidingen ten behoeve van bijvoorbeeld intervisiegroepen of de mogelijkheid om met elkaar mee te rijden
  • We maken voor de meerdaagse trainingen en opleidingen een whatsapp-groep aan zodat een snelle uiwisseling voor de groep bijvoorbeeld bij calamiteiten mogelijk is.
  • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit het Centrum voor Systemisch Werk. Bijvoorbeeld om u en anderen via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van het Centrum voor Systemisch Werk. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken. 

Deelnemers kunnen ten alle tijde aangeven dat hun gegevens niet gepubliceerd of gedeeld worden. 
Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 

Bij de verwerking van persoonsgegevens is het Centrum voor Systemisch Werk aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving gebonden en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt het Centrum voor Systemisch Werk zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Het Centrum voor Systemisch Werk zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Het Centrum voor Systemisch Werk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Het Centrum voor Systemisch Werk gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@cvsw.nl

Het Centrum voor Systemisch Werk hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij het Centrum voor Systemisch Werk toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval het Centrum voor Systemisch Werk gebruik maakt van de diensten van derden, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal het Centrum voor Systemisch werk u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@cvsw.nl

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@cvsw.nl

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 01-06-2018  en herzien in augustus 2022